Конституциялык сотундагы жолугушуу

    2024-жылдын 26-мартында Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Адвокаттар кеңешинин төрайымы М.А. Бегилерованын жана Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Адвокаттар кеңешинин мүчөлөрү: А. А. Джаманкулованын, А. А. Кадырованын жана Т.С. Султановдун Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын коммуникациялык саясатын күчөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасы Эмиль Жолдошевич Осконбаев жана Конституциялык сотунун мүчөлөрү менен жолугушуусу өттү.
Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар адвокаттык ишмердүүлүктүн көз карандысыздыгынын кепилдиги жана адвокаттардын кол тийбестиги, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту менен Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын мындан ары өз ара келишим түзүп кызматташууну, өнүгүшүн күчөтүп, кесиптик жоопкерчиликти жогорлотуу жаңы баскычтарга чыгуу тууралуу маселелерди талкуулашты.

    27 марта 2024 года состоялась встреча председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Бегилеровой М. А. и членов Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Джаманкуловой А. А., Кадыровой А. А. и Султанова Т.С. с председателем Конституционного суда Эмиля Жолдошевича Осконбаева и судей Конституционного суда.
На встрече обсуждались вопросы заключения меморандума о сотрудничестве между Адвокатурой Кыргызской Республики и Конституционного суда, гарантии независимости Адвокатуры и неприкосновенности адвокатов, а также вопросы повышения профессиональной ответственности и выхода Адвокатуры Кыргызской Республики на новый уровень.